Обявена първата обществена поръчка

През февруари 2019 бе обявена първата обществена поръчка, осъществена от Звеното за пълно обслужване Родошоп. Поръчката е за проект за обновяване на уличното осветление на селата Ерма река и Долен, Община Златоград,